Avís legal

Dades del Responsable

 • Identitat del responsable: Club Atletisme La Valldigna
 • NIF/CIF: G46844510
 • Adreça: C/Metge Paco Valiente,s/n – 46760 Tavernes de la Valldigna (València)
 • Correu electrònic: calavalldigna@gmail.com

En esta pàgina, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre es usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com usuari, és important que conegues aquests termes abans de continuar la teua navegació.

El CA La Valldigna com a responsable d’esta web, assumix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Esta web, per tant, complix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web del CA La Valldigna inclosos els continguts i servicis posats a disposició en elles. Tota persona que accedisca al lloc web calavalldigna.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.

Dades personals que demanem i com ho fem

Llegir la Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el CA La Valldigna. D’esta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els seus servicis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe i l’orde públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de totes maneres, puguen causar perjuí o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts d’esta web, es prohibix:

 • La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seua utilització per a fins comercials o publicitaris, a menys que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars.

En la utilització del lloc web calavalldigna.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets del  CA La Valldigna o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedira, de totes maneres, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tantel CA La Valldigna no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari al CA La Valldigna poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al CA La Valldigna, assumint esta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que establix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i el CA La Valldigna utilitza un canal segur, i les dades transmesos són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

Reclamacions

Qualsevol reclamació sobre la informació que apareix tant en la web com en el contingut enllaças des d’ella es pot realitzar remetent un correu electrònic a calavalldigna@gmail.com indicant el seu nom i cognoms i exposant els motius de la seua reclamació.

Plataforma de resolució de conflictes

Per si pot ser del teu interés, per a sotmetre les teues reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en l’enllace següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del CA La Valldigna. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del CA La Valldigna.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en què Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer consideren que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar la dita circumstància al CA La Valldigna indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en el cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllços externs

Les pàginas del lloc web calavalldigna.com proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Continguts d’altres blogs i pàgines webs
 • Ferramentes
 • Recursos

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a dits enllaços.

El CA La Valldigna no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l’Usuari per accés a dites enllaços.

L’Usuari que es propose establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal calavalldigna.com haurà d’obtindre l’autorització prèvia i escrita del CA La Valldigna. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CA La Valldignai el propietari del lloc en què s’establisca l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part del CA La Valldigna dels seus continguts o servicis.

Política de comentaris

A la nostra web no es permeten fer comentaris dels continguts o les publicacions, però sí als nostres perfils en xarxes socials.Estos comentaris es regiran per les polítiques de comentaris de les corresponents plataformes.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus servicis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a este Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels servicis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre el CA La Valldigna amb els Usuaris dels seus servicis telemàtics, presents en esta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de València.

Contacte

En el cas que qualsevol Usuari tinguera algun dubte sobre estes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el lloc web del CA La Valldigna, per favor dirigisca’s a calavalldigna@gmail.com

L’avís legal ha sigut actualitzat per última vegada el 4 de novembre del 2021